Všeobecné obchodné podmienky
spoločnosti ARPROG, akciová spoločnosť Poprad pre portál www.levocskadolina.sk


Spoločnosť ARPROG, akciová spoločnosť Poprad , so sídlom: Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, IČO: 36 168 335, DIČ: 2020016889, IČ DPH: SK 2020016889, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, Vložka č. 304/P, ktorá je prevádzkovateľom internetovej stránky www.levocskadolina.sk, vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky portálu www.levocskadolina.sk.

Článok I - Vymedzenie základných pojmov

Pokiaľ nie je v Ponuke alebo v Kupóne uvedené inak, majú nasledovné pojmy a skratky označené s veľkým začiatočným písmenom význam v ďalej uvedených definíciách:
1.    Stránka je internetová stránka  www.levocskadolina.sk a všetky jej podstránky
2.    Klient je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá si objedná a kúpi Kupón na Stránke;
3.    Poskytovateľ je spoločnosť ARPROG, akciová spoločnosť  Poprad;
4.    Ponuka je ponuka predaja Kupónu uverejnená na Stránke. Ponuka obsahuje najmä identifikačné údaje Poskytovateľa, popis a opis Plnenia, hodnotu Kupónu, cenu Kupónu, platobné podmienky, dobu platnosti Kupónu, podmienky použitia Kupónu;
5.    Kupón je potvrdenie o práve Klienta voči Poskytovateľovi, aby mu tento poskytol  Plnenie uvedené na Kupóne , a to za podmienok uvedených v Ponuke a /alebo na samotnom Kupóne, pričom kúpa Kupónu môže byť Poskytovateľovi preukázaná v elektronickej podobe;
6.    Plnenie je tovar alebo služba uvedená v Ponuke alebo Kupóne;
7.    Strany sú Poskytovateľ a Klient;
8.    VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky Poskytovateľa pri poskytovaní služieb prostredníctvom Stránky, ktoré upravujú práva a povinnosti Poskytovateľa a Klienta   pri poskytovaní a využívaní služieb Sprostredkovateľa, pričom VOP sú zverejnené a dostupné v elektronickej forme na Stránke.

Článok II - Objednávka a kúpa Kupónu

1.    Poskytovateľ zverejňuje na Stránke Ponuky na Kupóny, ktorých kúpu si Klient môže objednať a ktoré si Klient môže kúpiť.
2.    Ponuka Kupónu je aktívna jej zverejnením na Stránke.  Každý Klient si môže  na 1 nákup objednať maximálne 5 ( slovom päť)  Kupónov na jeden druh Plnenia.
3.    Objednávka Kupónu a  jeho následná kúpa sa realizuje iba  prostredníctvom Stránky, krokmi, spôsobmi a postupnosťou na nej stanovenou prostredníctvom platobnej brány TrustPay. Pre  zaslanie kupónu je Klient povinný riadne dokončiť objednávku v banke až po návrat na stránku . Až vtedy  systém Poskytovateľa dostane informáciu o platbe a zašle Klientovi kupón.
4.    Objednávka na kúpu Kupónu sa stáva záväznou až momentom uhradenia  ceny za Kupón Klientom postupom uvedeným na Stránke.  Do uhradenia ceny za Kupón nevzniká Klientovi právo na vydanie Kupónu. Objednávkou na kúpu Kupónu  Klient súhlasí s ustanoveniami VOP platnými v čase Objednávky ako aj s podmienkami Ponuky.
5.    Pripísaním ceny za Kupón na bankový účet Poskytovateľa , sa kúpa Kupónu zrealizuje.
6.    Daňové doklady vo vzťahu ku kúpe Kupónu vydáva Poskytovateľ.
7.    V prípade, ak Klient vystupuje pri kúpe Kupónu v postavení zdaniteľnej osoby t.j. obstaráva kupón na účely podnikania má nárok na obdržanie daňového dokladu od Poskytovateľa. Klient má povinnosť oznámiť túto skutočnosť Poskytovateľovi ihneď po zakúpení kupónu na emailovú adresu Poskytovateľa : kupony@levocskadolina.sk. V oznámení v zmysle predchádzajúcej vety Klient uvedie svoje fakturačné údaje (obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH miesto podnikania), číslo Kupónu a dátum úhrady Kupónu. Poskytovateľ nemá zákonnú povinnosť vystavovať daňové doklady – v zmysle zákona o DPH (222/2004 Z.z.) – fyzickým osobám nepodnikateľom.
8.    Poskytovateľ nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Klientovi v dôsledku zle uvedenej e-mailovej adresy zo strany Klienta.
9.    Záväzky vyplývajúce z kúpy Kupónu sa považujú za splnené poskytnutím Plnenia zo strany Poskytovateľa Klientovi s využitím Kupónu alebo neuplatnením Kupónu zo strany Klienta v dobe platnosti Kupónu.
10.    Daň za ubytovanie nie je zahrnutá v cene Kupónu a Klient ju zaplatí po poskytnutí ubytovacích služieb.  

Článok III - Práva a povinnosti

1.    Poskytovateľ najneskôr do 48 hodín od pripísania ceny za Kupón na bankový účet Poskytovateľa, doručí Kupón Klientovi elektronickou formou na mailovú adresu Klienta, ktorá bola uvedená v objednávke.
2.    Kupón (v tlačenej podobe resp. v  elektronickej podobe) je spôsobilým dokladom o právach vyplývajúcich z Kupónu.
3.    Klient je oprávnený použiť Kupón iba za podmienok, ktoré sú zverejnené v konkrétnej Ponuke, v Kupóne a prípadne v inštrukciách doručených Klientovi spolu s Kupónom. Doba platnosti Kupónu je vždy priamo uvedená na Kupóne.
4.    Ak Ponuka alebo Kupón stanovujú potrebu dojednania termínu medzi Poskytovateľom a Klientom na poskytnutie Plnenia (napríklad deň a hodinu rezervácie u Poskytovateľa stravovacej služby), Klient si dohodne spôsobom uvedeným v Ponuke alebo v Kupóne (telefonicky, mailom a pod.) termín využitia Kupónu.
5.    Po uplynutí doby platnosti Kupónu stráca Klient nárok na poskytnutie práva vyplývajúceho z Kupónu  bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny za Kupón.

Článok IV - Podmienky reklamácie, zodpovednosť za vady

1.    V prípade, ak Klient v lehote podľa týchto VOP neobdrží Kupón, alebo Kupón obsahuje podmienky iné ako boli podmienky uvedené v Ponuke alebo Kupón bude mať iné vady, Klient môže vady reklamovať. Klient je povinný vady uplatniť písomne e-mailom na adresu: kupony@levocskadolina.sk. Lehota na vykonanie reklamácie je 72 hodín od doručenia Kupónu a v prípade, že Kupón nebude doručený, tak 3 pracovné dni od uplynutia lehoty na doručenie Kupónu. Pokiaľ Klient neuplatní vady v lehotách a spôsobom podľa predchádzajúcich viet, jeho práva na uplatnenie vád zanikajú.
2.    Predávajúci zodpovedá za vady poskytnutej služby podľa § 622 a 623 Občianskeho zákonníka.
3.    Poskytovateľ je povinný odstrániť vady podľa bodu 1. do 3 pracovných dní od doručenia reklamácie. V prípade, že vada v danej lehote nebude odstránená, je Klient oprávnený od kúpy odstúpiť.
4.    V prípade, že Klient (kupujúci - spotrebiteľ) nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa Klient (kupujúci - spotrebiteľ) obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má Klient (kupujúci - spotrebiteľ) právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má Klient (kupujúci - spotrebiteľ) právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je "Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27" resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Klient (kupujúci - spotrebiteľ) je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

Článok V - Odstúpenie od zmluvy, Stornovanie, zánik Objednávky 

1.    Klient nie je okamihom uzatvorenia zmluvy na diaľku o poskytnutí služieb oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služieb v zmysle § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 1028/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
2.    Storno podmienky :
V prípade zrušenia zmluvy na poskytnutie ubytovacích služieb sa Klient zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi storno poplatok vo výške v závislosti od času kedy dôjde k zrušeniu nasledovne:
-   viac ako 30 dní pred nástupom: je storno poplatok 5 Euro
-   15 -30 dní pred nástupom na pobyt storno poplatok je 30% celkovej ceny pobytu
-   10-15 dní pred nástupom na pobyt storno poplatok je 50% celkovej ceny pobytu
-   3 - 10 dní pred nástupom na pobyt: 70% celkovej ceny pobytu
-   menej ako 3 dni pred nástupom na pobyt: 100% celkovej ceny pobytu
3.  V prípade, že Klient neuhradí cenu za Kupón v lehote podľa týchto VOP, Objednávka a právo na
     kúpu Kupónu bez ďalšieho zanikajú.

Článok VI - Ochrana osobných údajov

1.    Poučenie dotknutej osoby (Klienta) v zmysle zákona o ochrane osobných údajov: Dotknutá osoba (t.j. každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracováva prevádzkovateľ informačného systému v zmysle zákona o ochrane osobných údajov) má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobne údaje o nej spracúvané; vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhy až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov; vo všeobecne zrozumiteľnej forme presne informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie; vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie; likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov; blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba ma ďalej právo u prevádzkovateľa písomne namietať voči: spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu a žiadať ich likvidáciu; využívaniu mena, priezviska, titulu a adresy na účely priameho marketingu v poštovom styku; poskytovaniu mena, priezviska, titulu a adresy na účely priameho marketingu. Dotknutá osoba má ďalej právo: u prevádzkovateľa písomne alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať voči spracovaniu jej osobných údajov bez jej súhlasu, aj keď sa súhlas v zmysle § 10 ods. 3 písm. a), e), f) a g) zákona o ochrane osobných údajov nevyžaduje, a to vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a pravom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; u prevádzkovateľa písomne alebo osobne, ak vec neznesie odklad, namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov; pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať Úradu pre ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba. Nakoľko dotknutá osoba nemá povinnosť svoje osobne údaje prevádzkovateľovi poskytnúť, je oprávnená svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Prevádzkovateľ si nesmie súhlas dotknutej osoby vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti, ktorú mu ustanovuje zákon. Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje manuálne a/alebo pomocou prostriedkov výpočtovej techniky, a to prostredníctvom oprávnených osôb. Spracovaním osobných údajov sa rozumie vykonávanie akýchkoľvek operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, vrátane ich získavania, zhromažďovania, šírenia, zaznamenávania, usporadúvania, prepracúvania alebo menenia, vyhľadávania, prehliadania, preskupovania, kombinovania, premiestňovania, využívania, uchovávania, blokovania, likvidácie, ich cezhraničného prenosu, poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania.

Článok VII - Spoločné a záverečné ustanovenia

1.     Poskytovateľ  zverejňuje VOP na Stránke.
2.    Zmluvné vzťahy medzi Poskytovateľom a Klientom vo VOP bližšie neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
3.    Orgán dozoru: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, Bratislava
Inšpektorát SOI so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Obrancov Mieru 6, 080 01 Prešov.
4.    Zmluvné vzťahy medzi Klientom a Poskytovateľom bližšie neupravené v týchto VOP sa riadia Všeobecnými Obchodnými Podmienkami Poskytovateľa a právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č.40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.102/2014 Z.z. (o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.12.2017.